Informácia o ochrane údajov

Verzia: august 2022

1.         Všeobecné informácie

1.1 Prevádzkovateľom údajov v zmysle zákona na ochranu údajov je spoločnosť:

Fashion ID GmbH & Co KG
Berliner Allee 2
40212 Düsseldorf
E-Mail: [email protected]
(ďalej len "naša spoločnosť" alebo "my" v každom gramatickom tvare)

Sme blízkym subjektom spoločnosti Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, HRA 6862, a teda aj členom skupiny spoločností Peek & Cloppenburg (ďalej len "skupina P&C"). Dovoľujeme si upozorniť na existenciu dvoch nezávislých spoločností Peek & Cloppenburg s centrálami v Nemecku v Düsseldorfe a Hamburgu. Každá zmienka v tejto informácii o ochrane údajov o spoločnosti Peek & Cloppenburg odkazuje na spoločnosť Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, zoznam predajní ktorej možno nájsť tu.

Na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov sa možno obracať na adrese:

Fashion ID GmbH & Co KG
Data Protection Officer
Berliner Allee 2
40212 Düsseldorf
E-Mail: [email protected]

Na ochrane Vašich osobných údajov nám veľmi záleží. Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým v záujme zabezpečenia funkčnej internetovej stránky a jednoduchosti jej používania. Radi by sme vás ubezpečili, že náš obsah a naše ponuky možno využívať prostredníctvom týchto internetových stránok. Vaše osobné údaje navyše spracúvame ak a iba keď to povoľujú právne predpisy. Viac informácií nájdete vo vyhláseniach nižšie.

Informácia o ochrane údajov, ktorú poskytuje spoločnosť Fashion ID GmbH & Co. KG je k dispozícii na stiahnutie vo formáte pdf tu, alebo si ju možno v ľubovoľnej chvíli zobraziť, uložiť, alebo vytlačiť na internetovej adrese https://www.peek-cloppenburg.sk/privacy/.

1.2 Osobné údaje predstavujú samostatnú informáciu o Vašej osobnej, alebo skutkovej situácii. V tejto informácii o ochrane údajov sa dočítate o spôsobe, akým spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytnete počas svojej návštevy na našich internetových stránkach.

1.3 Našimi partnerskými spoločnosťami sú výlučne subjekty zo skupiny P&C a sú uvedené na príslušnom aktuálnom zozname našich partnerských spoločností. Aktuálny zoznam týchto subjektov vrátane miest kde sa nachádzajú, možno nájsť na adrese https://www.peek-cloppenburg.de/partnerunternehmen/, alebo si ho možno vyžiadať na e-mailovej adrese [email protected].

2. Zber a používanie osobných údajov počas používania našej internetovej stránky

2.1 Našu internetovú stránku si možno prehliadať aj bez poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov. V takomto prípade zbierame iba osobné údaje prenášané na našu stránku z Vášho internetového prehliadača. Tieto údaje sa zbierajú anonymne alebo prostredníctvom ich pseudoanonymizovania. Toto nám umožňuje prenášanie obsahu našej webovej stránky do používateľovho počítača, vyhodnocovanie týchto údajov na optimalizovanie a monitorovanie funkčnosti našich internetových stránok a tiež na dosahovanie bezpečnosti našich systémov informačných technológií (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR).

2.2 Naše záznamové súbory (log files) obsahujú údaje o dátume a čase prístupu na naše stránky, o type, verzii a nastaveniach Vášho internetového prehliadača, o Vašom operačnom systéme, o Vašom poskytovateľovi internetových služieb, údaje o stránkach, z ktorých ste boli presmerovaný na naše stránky alebo ktoré prostredníctvom našich stránok navštívite a tiež údaje o množstve prenesených dát.

2.3 V jednotlivých prípadoch sa zaznamenáva aj Vaša adresa IP, t.j. adresa, ktorú priraďuje Váš poskytovateľ internetu Vášmu počítaču okamžite po jeho pripojení sa k internet. Adresa IP umožňuje komunikáciu na internete. Váš poskytovateľ internetu takto môže sledovať kedy Vám bola priradená aká adresa IP. Pretože adresa IP umožňuje minimálne nepriame identifikovanie používateľa, zaznamenávame ju výlučne v skrátenej (anonymizovanej) podobe, čo nám neumožňuje stotožnenie Vašej osoby a takúto adresu IP uchovávame oddelene od osobných údajov. Najviac po 14 dňoch dochádza zvyčajne aj k vymazaniu údajov zo záznamových súborov. Na čas dlhší ako sa uvádza v predchádzajúcej vete možno údaje zo záznamových súborov v jednotlivých prípadoch uchovávať na prešetrovanie neštandardných udalostí, alebo bezpečnostných incidentov.

2.4 Zbieranie údajov v záujme poskytovania internetovej stránky a ich ukladanie v záznamových súboroch je absolútne nevyhnutné na prevádzkovanie našich internetových stránok. V takejto súvislosti nemožno proti spracúvaniu osobných údajov nijako namietať.

3. Kontrola stavu na darčekovej karte

3.1 V záujme zobrazenia stavu na Vašej darčekovej karte spracúvame nasledujúce osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú:

 • číslo kupónu na darčekovej karte a PIN darčekovej karty

Po zobrazení stavu na darčekovej karte sa vyššie uvedené údaje okamžite zmažú (pozrite však bod 3.2).

Právnym základom pre vyššie uvedené spracúvanie je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. Poskytnutie a spracúvanie Vašich údajov je nevyhnutné na zobrazenie zostatku na darčekovej karte podľa Vašej požiadavky.

3.2 Na umožnenie spätného sledovania a riešenia technických omylov pri kontrole stavu a v záujme poskytovania podpory v tejto záležitosti prostredníctvom našej zákazníckej služby uchovávame číslo kupónu na darčekovej karte najviac na obdobie jedného mesiaca od dátumu kontroly stavu.

Právnym základom pre vyššie uvedené spracúvanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Naším oprávneným záujmom je zabezpečenie svojej schopnosti na poskytovanie podpory v prípade chýb/omylov.

4. Sprístupňovanie osobných údajov poskytovateľom služieb a príjemcom údajov

4.1 V súlade s platnými predpismi upravujúcimi ochranu údajov môžeme Vaše osobné údaje sprístupňovať externým sprostredkovateľom (článok 28 nariadenia GDPR), ktorí konajú v našom mene a poskytujú služby súvisiace s naším obchodným vzťahom. Prenos údajov sa uskutočňuje na základe zmlúv o spracúvaní osobných údajov. Naši sprostredkovatelia údajov smú spracúvať Vaše osobné údaje len v rozsahu potrebnom na plnenie ich osobitných úloh. Sú zmluvne zaviazaní na spracúvanie osobných údajov výlučne v našom mene a v súlade s našimi pokynmi.

4.2 Konkrétne sa budú Vaše osobné údaje sprístupňovať na vyššie uvedené účely nasledujúcim tretím stranám vystupujúcim v postavení sprostredkovateľa údajov:

 • prevádzkovateľ internetovej stránky: spoločnosť Fashion Digital GmbH & Co. KG, Immermannstraße  40,  40210 Düsseldorf, Nemecko
 • poskytovateľ siete na zobrazovanie obsahu / firewallových internetových služieb: spoločnosť Cloudflare Germany GmbH, Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 Mníchov, Nemecko
 • poskytovateľ služieb hostingovej platformy: spoločnosť Google Cloud, Google Ireland  Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko
 • cloudový monitoring: spoločnosť Datadog Germany GmbH, Hermannstr. 13, c/o WeWork, 20095 Hamburg, Nemecko
 • poskytovateľ služby kontroly stavu na darčekových kartách, služby e-pay, platobných transakcií: spoločnosť Elektronische Zahlungssysteme GmbH, Fraunhoferstr. 10 82152 Martinsried, Nemecko

4.3 Vaše osobné údaje smieme sprístupňovať aj keď nám to umožňujú, alebo prikazujú právne predpisy (napríklad v zmysle príslušných zákonov, alebo príkazov súdov).

4.4 K spracúvaniu Vašich osobných údajov nebude dochádzať mimo územia Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Ak by sa osobné údaje prenášali k príjemcom v tretích krajinách (mimo EHP), potom sa takýto prenos uskutoční na základe príslušných rozhodnutí Európskej komisie o dostatočnosti ochrany, alebo sa v záujme ochrany Vašich osobných údajov poskytujú bezpečnostné opatrenia v zmysle článku 46 nariadenia GDPR (štandardné zmluvné doložky alebo záväzné vnútropodnikové pravidlá) a dotknutým osobám sa poskytnú príslušné informácie.

5. Odvolanie súhlasu dotknutej osoby

Ak ste na spracúvanie svojich osobných údajov poskytli súhlas, potom ho môžete v ľubovoľnej chvíli odvolať. Takéto odvolanie má dosah na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov len do budúcnosti, no nie v čase pred odvolaním súhlasu.

6. Vaše práva

6.1 S výhradou podmienok stanovených zákonom máte voči nám v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi tieto práva:

 • právo na prístup
 • právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov s výnimkou tých, ktoré sú pre nás potrebné na účely fakturácie, alebo uchovávanie ktorých podlieha zákonným lehotám
 • právo na obmedzenie spracúvania
 • právo namietať proti spracúvaniu

V rozsahu, v akom Vaše osobné údaje spracúvame na základe vyváženia záujmov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, máte kedykoľvek právo proti spracúvaniu svojich osobných údajov namietnuť, ak (i) Vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, alebo (ii) ak Vaše osobné údaje spracúvame pri dosahovaní svojho oprávneného záujmu z dôvodov týkajúcich sa Vašich konkrétnych osobných pomerov.

 • právo na prenosnosť údajov.

Máte tiež právo, aby ste v súvislosti s naším spracúvaním Vašich osobných údajov podali sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

6.2 So svojimi otázkami sa prosím obracajte e-mailom na adresu: [email protected], alebo listom odoslaným na poštovú adresu:

Fashion ID GmbH & Co KG
Customer Service
Berliner Allee 2
D-40212 Düsseldorf.